Politika kvality a životního prostředí

Společnost S & Ř, CH KOVO má dlouholetou tradici v realizaci komplexních služeb v oblasti zámečnické zakázkové kovovýrobě. K tomuto účelu disponuje vlastními moderními výrobními a kontrolními technologiemi. Jedná se především o procesy v oblasti zámečnické výroby je to – CNC dělení materiálů laserem, CNC ohýbání a svařování. V oblasti povrchové úpravy – prášková a mokrá lakovna. Procesy jsou určeny širokému spektru zákazníků včetně zákazníků v oblasti automobilového průmyslu.

Vedení společnosti se zavazuje

 • Plnit závazky vůči zákazníkům a poskytovat výrobky a služby v požadovaných termínech a kvalitě a tím zvyšovat jejich spokojenost.
 • Preferovat poskytování produktů a služeb příznivějších k životnímu prostředí, pokud je to technicky a ekonomicky možné.
 • Dodržovat všechny požadavky platné legislativy ČR a požadavky předpisů vztahujících se k produktům, používaným procesům a k ochraně životního prostředí a taktéž dodržovat ostatní požadavky, ke kterým se organizace zavázala, a které se vztahují k jejím environmentálním
  aspektům.
 • Minimalizovat negativní dopady na životní prostředí prostřednictvím preventivních opatření, systematicky předcházet znečišťování životního prostředí a minimalizovat negativní dopad případných havarijních situací.
 • Vytvořit finanční zdroje, zajistit požadovanou odbornou způsobilost pracovníků a nezbytné technické a organizační podmínky pro udržování systému managementu kvality ve smyslu normy ISO 9001, ISO/TS 16949 a systému environmentálního managementu ve smyslu normy ISO 14001.
 • Informovat veřejnost, veřejnoprávní orgány a zaměstnance o aktivitách společnosti dotýkajících se oblasti ochrany životního prostředí.
 • V případě jakýchkoliv problémů a připomínek k činnosti společnosti ve vztahu k životnímu prostředí je možné obrátit se na ředitele společnosti na adrese: Chroustovice 156, 538 63 Chroustovice nebo na e-mailové adrese: chkovo@chkovo.cz.
 • Uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení předpokládaných výsledků v oblasti kvality produktů a procesů.
 • Usilovat o neustálé zlepšování zavedeného systému managementu kvality a environmentálního profilu pomocí plnění stanovených cílů a cílových hodnot.
 • Motivovat všechny pracovníky k vykonávání kvalitní práce, k dodržování požadavků týkajících se zavedeného systému kvality a environmentu, příslušných právních předpisů, nařízení a k plnění požadavků zákazníků.
 • Plně podporovat realizaci politiky kvality a životního prostředí a zavazuje se zabezpečit nezbytné zdroje k jejímu naplňování.

Stáhněte si Politiku kvality a životního prostředí v PDF

Zpracoval Ing. František Říha, 16. 1. 2013